ثبت هواداران تراکتورسازی در کتاب گینس

 

 

باشگاه تراکتورسازی در پی ثبت تعداد هواداران خود در کتاب گینس میباشد. این باشگاه در اقدامی از هواداران خود خواسته تا پیامکی به شماره ۳۰۰۰۲۵۳۰۰۰۰۰۹۰ بفرستند تا تعداد هواداران تراکتورسازی مشخص و قابل ثبت در کتاب گینس باشد.